HANDELSBETINGELSER

Generelle oplysninger

Codaf Group IVS

CVR: 38754688

Søbakken 3 - 9541 Suldrup

info@codafweb.dk

Formål

Disse betingelser beskriver leveringen af varer og services fra Codaf Group IVS til kunderne. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer i betingelserne uden varsel. Ved igangværende kunder vil ændringer i betingelserne altid varsles.

Priser og betaling

Alle priser vises ekskl. Moms med mindre andet er angivet skriftligt.

Prisen er til enhver tid angivet i kontrakten.

Codaf Group IVS forbeholder sig retten til at ændre timetakster for fremtidige arbejdsopgaver.

Codaf Group IVS er berettiget til betaling for ekstraarbejde, som følge af:

A conto afregning

Codaf Group IVS forbeholder sig retten til a conto afregning, hvis et projekt strækker sig over en periode på over 30 dage.

Levering og forsinkelse

Hvis der er aftalt et leveringstidspunkt, vil leveringen som hovedregel altid finde sted på det aftalte tidspunkt. Såfremt at leverancetidspunktet overskrides væsentligt er kunden berettiget til at hæve aftalen med Codaf Group IVS. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst efter 90 arbejdsdages afvigelse fra en aftalt frist. Kunden kan ikke gøre forsinkelser gældende for produkter eller delleverancer, som allerede er leveret.

Såfremt tidsplanen overskrides grundet forhold, som Codaf Group IVS ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underleverandører, forsinkelser hos kunden eller kundens manglende medvirken), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesret.

Hvis en begivenhed som Codaf Group IVS ikke bærer ansvaret for (Herunder force majeure) bevirker, at opfyldelse af leveringsforpligtelserne fordyres, er Codaf Group IVS ikke forpligtet til at gennemføre aftalen.

Rettigheder

Alle rettigheder til grafik, layout, tekst, billeder, hjemmeside, webshop og video, der helt eller delvist er fremstillet af Codaf Group IVS eller dens samarbejdspartnere, tilhører Codaf Group IVS. Dette gælder også, selvom materialet er fremstillet ud fra instruks fra kunden og/eller tilpasset kundens ønsker og behov. Såfremt kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, kræves en særskilt skriftlig aftale med Codaf Group IVS.

Kunden har ikke ret til at få udleveret original redigerbare filer, udarbejdet helt eller delvist af Codaf Group IVS på kundens bestilling, idet filerne indeholder dele af Codaf Group IVS’ ejendom. Codaf Group IVS er dog forpligtet til at opbevare filerne i 6 måneder efter arbejdets afslutning.

Mangler

Codaf Group IVS har ikke ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har påpeget. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover.

Codaf Group IVS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Mindre afvigelser fra kravsspecifikationen berettiger ikke kunden til prisnedslag.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Codaf Group IVS, ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Codaf Group IVS har medvirket til udformningen heraf. Medmindre der i kravspecifikationen er aftalt andet, har kunden det fulde ledelses- og resultatansvar. Dette betyder også, at hvis der er aftalt, at Codaf Group IVS opsætter abonnementsløsninger på vegne af kunden, hvortil første år normalt er betalt af Codaf Group IVS, så er det kundens eget ansvar fremadrettet at afholde denne udgift.

Case Reference

Det er, af Codaf Group IVS, tilladt at benytte casen og det færdige produkt som reference til videre kunde-relation. Dog med den undtagelse, at hvis kunden er omfattet af en national sikkerhedsgodkendelse, eller produktet er til internt brug grundet datasikkerhed, så vil referencen kun beskrives og ikke billedliggøres i Codaf Group IVS’ portefølje af sikkerhedsmæssige årsager.

Kundens Medvirken

Hvis kravspecifikationen ikke oplyser om andet, er det antaget, at kunden leverer tekst og billedmateriale, herunder logo i rette formatering og størrelse. Der er ligeledes krav til kunden om overdragelse af adgang til kundens valgte hosting løsning, sådan at Codaf Group IVS i perioden har fuld råderet over FTP, Domæne, DNS og andet teknisk værktøj til udførelse af opgave. Der vil igennem processen være spørgsmål, som kræver kundens involvering. Dette er for at sikre produktets kvalitet ift. kundens ønske, således at både Codaf Group IVS, kunden og produktet kan fremstå med stolthed og fuldt udnytte af dens potentiale overfor kundens kundesegmentering.

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde

Hvis kunden ønsker opgaven og kontrakten annulleret inden overdragelse af produktet, er det op til Codaf Group IVS at vurdere, hvor langt i projektet virksomheden er og afregne prisen derfra, uden overdragelse af nuværende arbejde. Dette betyder, at hvis Codaf Group IVS vurderer og kan dokumentere, at opgaven er 80% færdig, så er det pålagt kunden at betale 80% af prisen uden overdragelse af det udførte arbejde.

Opsigelse af aftale/samarbejde fra Codaf Group IVS

Codaf Group IVS forbeholder sig retten til at opsige en aftale eller et samarbejde, hvis samarbejdet ikke fungerer, eller kunden ikke overholder aftaler som betalingsfrist, aftaler, møder, leverance af materiale, m.m.

Ved opsigelse af aftale gælder samme afregning og overdragelse, som hvis Kunden havde opsagt aftalen dog med overdragelse af alt udarbejdet materiale.

Ændring af aftale og/eller samarbejde

Ved ændring af kravsspecifikation skal det varsles i god tid imellem parterne. Pålægges der en meromkostning ift. ændring af opgavens form skal dette varsles til kunden inden opgavens ændrede udførsel for at sikre kunden imod en uforudset meromkostning. Rådgivning og konsultation omkring ændringer til opgavens form, ideer til nye kravspecifikationer eller nye funktioner koster inden for rimelighedens grænser ikke noget, og hvis Codaf Group IVS vurderer, at rådgivningen overskrider rimelighedens grænser, skal dette varsles til kunden i god tid, sådan at kunden er informeret omkring udgifterne. Som udgangspunkt mener Codaf Group IVS, at den rimelige grænse for gratis rådgivning er ½ timer, men det afhænger af projektets størrelse, og kan i nogle tilfælde forøges efter skriftlige aftale.

Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mindre mangler ved det leverede hæfter Codaf Group IVS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab – herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Codaf Group IVS kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end, som er betalt ved arbejdets udførelse.

Codaf Group IVS fraskriver sig ethvert ansvar, i forbindelse med enhver situation hvor der sker tab af; filer, oplysninger, billeder, data eller anden form for materiale som er hostet eller forbundet til vores varer og services.

Codaf Group IVS kan derudover heller ikke stilles til ansvar for tab i forbindelse med nedetid, eller tab i forbindelse med handlinger, udtalelser, filer eller lovbrud som en kunde selv har haft skyld i.

Underleverandører

Codaf Group IVS er berettiget til at lade arbejdet delvis eller helt udføres hos underleverandør(er).

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte forekomme af disse betingelser eller samhandel mellem parterne skal anlægges ved retten i Aalborg. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.

Tidsfrist for rettelser af leveret arbejde

Ved levering af den færdige ydelse har kunden 5 dage til at pointere rettelser i ét samlet dokument. Ved færdiggørelse af disse rettelser betragtes ydelsen som færdig. Rettelser som ikke er inkluderet i den originale kravsspecifikation pålægges ekstra afregning som aftales og godkendes af kunden før udførelse.

Misbrug og overbelastning

Hvis du som kunde bevidst, eller ikke bevidst forsøger, prøver eller fejlagtigt udføre handlinger som kan forårsage driftsforstyrrelser, i en grad som kan påvirke andre kunder, forbeholder Codaf Group IVS sig retten til at suspendere din konto(er) med øjeblikkelig kraft, og uden varsel eller en berettigelse til en refundering.

Opdateret: 25-02-2018